Arkitektrådet AB - Peo Oskarsson                    
  Arkitektskolan - en kurs för dig som ska bygga hus

 

Behöver jag byggnadslov?

Behöver jag byggnadslov? Behöver jag bygganmälan? Det är frågor som alla som ska bygga nytt, riva eller bygga om, bör ställa sig. Om du vill ha information om bygglov eller bygganmälan, diskutera en särskild fråga eller ett speciellt ärende, ska du vända dig till din kommun eller rådfråga din arkitekt.

Samhällets bestämmelser

Samhället ställer grundläggande krav när beslut fattas om byggande och användning av mark. Det nya som planeras ska fungera harmoniskt tillsammans med det som redan finns. De viktigaste bestämmelserna finns i plan- och bygglagen (PBL) och byggnadsverkslagen (BVL) i förordningen till dessa lagar samt i Boverkets bygg- och konstruktionsregler (BBR resp. BKR).

Under ett bygge finns det en byggherre. Byggherren har det fulla ansvaret för att byggnaden eller anläggningen uppfyller gällande bestämmelser. Byggherren ska också se till att tillsyn och kontroll utförs i tillräcklig omfattning, dvs. ansvara för att byggnaden produceras på ett sådant sätt att den får goda kvaliteter.

För en rad byggåtgärder krävs särskilt tillstånd – bygglov. Bygglovsprövningen gäller lokalisering och yttre utformning men omfattar inte byggnadernas eller anläggningarnas tekniska egenskaper.

Vad ansvarar byggnadsnämnden för?

I varje kommun ska det finnas en nämnd (eller flera) som ska fullgöra kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Nämnden prövar frågor om bygglov, rivningslov och marklov. Den kallas ofta för byggnadsnämnd.

Byggnadsnämnden har tillsyn över byggnadsverksamheten i kommunen, även det lovfria byggandet. Tillsynen omfattar också att bevaka att gällande bestämmelser följs. Och det är byggherren som ansvarar för att alla nödvändiga tillstånd finns.

Vad gäller innan jag börjar bygga?

Det är byggnadsnämnden som ger tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder genom bygglov, rivningslov eller marklov efter ansökan ska nämnden ge dig ett förhandsbesked. Byggnadsnämnden är bunden av sitt ställningstagande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år. Om ansökan inte lämnas in inom dessa två år upphör förhandsbesked.

Bygga nytt

För att få uppföra en ny byggnad krävs i allmänhet bygglov. Byggnad är i allmänt språkbruk en varaktig konstruktion av tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den. Ett villabygge med rest stomme, husvagn med förtält, transformatorbyggnad, stort varmluftstält, carport och husbåt har t.ex. i rättspraxis ansetts som byggnad vid bygglovsprövning.

Bygga till

Tillbyggnad kräver också bygglov. Det är åtgärder som ökar en byggnads volym, oavsett i vilken riktning detta sker. Gräva ut och göra en källare är därmed bygglovspliktigt, liksom att bygga in en balkong så att man får ytterligare ett rum.

Ändra byggnadens användning

Att använda en byggnad för ett väsentligt annat ändamål kräver bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder.

Ändra byggnaders yttre utseende

Om byggnaden finns på ett område med detaljplan krävs bygglov för att ändra utseende på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket. Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet kräver bygglov

Varsamhet mot befintliga byggnader

Ändringar av befintliga byggnader ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. Det är byggherren som har ansvaret för att även dessa krav blir uppfyllda. I samband med bygglovsansökan prövas bl.a. om varsamhetskraven tillgodosetts.

Ändra inomhus

Ändringar av rumsindelningen eller andra inre ändringar kräver normalt inte bygglov. Men om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostadslägenhet eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs bygglov.

Ansökan om lov

En ansökan om bygglov, rivningslov eller marklov görs normalt skriftligt och ställs till byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten ligger. För enklare åtgärder kan ansökan göras muntligt. För en- och tvåbostadshus finns vissa lättnader för att få bygglov. För närmare information, vänd dig till byggnadsnämnden!

Bygganmälan

Oavsett om åtgärderna kräver lov eller inte ska en bygganmälan göras till byggnadsnämnden, minst tre veckor före byggstart om arbetet handlar om att uppföra eller bygga till en byggnad. Uppföra/anordna eller väsentligt ändra en annan anläggning eller ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas. Även installation av eller väsentligt förändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten- och avlopp (även på tomt) eller underhålla värdefull bebyggelse som omfattas av skyddsbestämmelser ska anmälas.

Bygganmälan behövs inte när man uppför, bygger till eller ändrar ekonomibyggnader för jordbruk eller skogsbruk inom område som inte omfattas av detaljplan. Bygganmälan behövs heller inte för lovfria åtgärder som rör en- eller tvåbostadshus och deras komplementbyggnader. För inre åtgärder t.ex. att installera ventilationsanordningar) som görs i dessa byggnader behöver man dock göra en bygganmälan.

I de fall som kräver en bygganmälan är det byggherren som ska lämna in den till byggnadsnämnden. Den ska normalt vara skriftlig och innehålla uppgifter om byggherrens namn och adress, fastighetsbeteckning och när byggnadsarbetena är avsedda att påbörjas. Även projektets art och omfattning ska beskrivas. För enkla åtgärder kan det räcka med en muntlig anmälan.

Byggsamråd

När bygganmälan kommit in ska byggnadsnämnden kalla till byggsamråd, om det inte är uppenbart att det inte behövs. Då går nämnden och byggherren igenom arbetenas planering, tillsyns- och kontrollåtgärder samt den samordning som behövs. Till byggsamrådet kallas även den som anmälts som kvalitetsansvarig.

Kvalitetsansvarig enligt PBL

Det är byggherren som ska föreslå hur arbetet ska kontrolleras. Som en garanti för att byggherren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att uppfylla gällande tekniska egenskapskrav ska byggherren normalt utse en kvalitetsansvarig.

Den kvalitetsansvarige ska biträda byggherren, delta i byggsamråd och närvara vid kontroller och besiktningar. Hans uppgift är inte att leda arbetet i sig utan att för byggherrens räkning övervaka kontrollen av att samhällskraven uppfylls. Den kvalitetsansvarige bör kopplas in på byggprojektet så tidigt som möjligt, helst redan i projekteringsstadiet.

Kontrollplan

Efter samrådet fattar byggnadsnämnden beslut om en kontrollplan, om det inte är uppenbart att det inte behövs. I den anges vilken kontroll som ska ske, vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till nämnden och vilka anmälningar som ska göras. Kontrollen ska byggherren låta utföra, i första hand genom dokumenterad egenkontroll och i vissa fall av fristående sakkunniga.

Rivningsanmälan och rivningsplan

Rivning av byggnad eller del av byggnad får inte påbörjas förrän byggherren underrättat byggnadsnämnden genom en rivningsanmälan.

En sådan anmälan ska göras minst tre veckor före rivningsarbetenas början. Under denna tid ska byggnadsnämnden kunna bedöma kontrollbehovet i projektet. Rivningsanmälan ska normalt vara skriftlig och beskriva projektets art och omfattning. Till anmälan fogas en rivningsplan som närmare redovisar hur rivningsmaterialet kommer att hanteras och planen ska godkännas av byggnadsnämnden.

Slutbevis

Under bygget ska den kvalitetsansvarige se till att kontrollplanen följs och att begärda bestyrkanden (intyg) skickas in till byggnadsnämnden. När alla handlingar sänts in utfärdar nämnden ett slutbevis som ett kvitto på att kontrollplanen har följts och att nämnden som tillsynsmyndighet inte funnit skäl att ingripa. Finns det anmärkningar ska nämnden ta ställning till om byggnaden ska få användas innan dessa avhjälpts.

Byggnader och tomter ska underhållas

Underhållet av byggnader ska skötas så att dess grundläggande tekniska egenskaper i huvudsak bevaras och tomter ska hållas i ett vårdat skick.

Överklagande

Byggnadsnämndens beslut i bygglovsfrågor kan överklagas till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Byggnadsnämndens beslut om kontrollplan, ändring av kontrollplan, rivningsplan, utfärdande av slutbevis samt byte av kvalitetsansvarig och beslut om påföljder och ingripande enligt 10 kap. plan- och bygglagen kan också överklagas hos länsstyrelsen.

Avgifter

Byggnadsnämnden får ta ut avgifter i ärenden om lov och förhandsbesked samt i ärenden som föranleds av en bygg- eller rivningsanmälan. Avgifterna får inte vara högre än kommunens genomsnittliga kostnad för åtgärderna. Det är kommunfullmäktige som beslutar om en taxa för avgifternas storlek.

Vänd Dig till byggnadsnämnden för information om vad det kostar.

Arkitektrådet AB kan hjälpa dig som fastighetsägare genom hela processen med byggnadslovshandlingar,ansökan, kvalitetsansvarig, slutbesiktningar, eventuella överklaganden och andra utredningar avseende möjlig byggnation alternativt förändringar av den omgivande fysiska miljön, i form av markbehandling, utrustning eller byggnader.

Om du vill så kan vi sköta kontakterna med kommunen och andra berörda myndigheter samt även upphandlingen av byggare mm. för din trygghet att hela byggprocessen sköts av en erfaren person.

Arkitektrådet AB logo Arkitektrådet AB I Kapellgatan 12 I 411 33 Göteborg I Tel: 031 80 29 00 I E-mail: info@arkitektradet.se